Үндэсний мөнгөн дэсвгэрт ТӨГРӨГ-ийг соёлтой хэрэглэхийг уриалж байна.

2020-08-13 03:59:00

#SendMN 💙 ✔️Мөнгөн тэмдэгтийг үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, хуучирч муудахаар нь устгах үйл ажиллагаа бүгд зардалтай. ✔️ Үндэсний мөнгөн дэвсгэрт -төгрөгийг соёлтой хэрэглэхийг уриалж байна!